Voorwaarden Lidmaatschap

Algemeen

Op woensdagavond vinden van 19.30 uur tot  22.00 uur de repetities plaats in (of nabij) Dedemsvaart zodat we in het najaar onze musicalproductie op de planken kunnen zetten in theater De Voorveghter in Hardenberg. Een productiejaar loopt bij ons vanaf de start van de repetities van de nieuwe musicalproductie tot en met de uitvoeringsweek.

In de periode van november tot maart is dat meestal Podium Gashouder (Kalkoventerrein). Daarna vinden de wekelijkse spel-, zang- en dansrepetities plaats in MFC De Baron of onze grote oefen- en bouwlocatie waar we in een later stadium ook met ons decor kunnen repeteren. In de periode na de zomervakantie zijn er naast de woensdag ook (ongeveer) 6 zaterdagen en 1 zondagsrepetitie (zie hiervoor het meest recente repetitieschema in het ledenportal via onze website). De weekendrepetities duren doorgaans van 09:00 tot 14:00 uur.

Contributie en financiën

Alle deelnemers aan een productie zijn lid van onze vereniging. Het lidmaatschap van Muziektheater VAKK geldt voor een productiejaar en wordt stilzwijgend verlengd. Een productiejaar start in november en loopt tot en met de voorstellingsweek. Wanneer je na de start van het jaar besluit te stoppen, betaal je de maanden die je hebt meegedaan. Voor nieuwe leden die instromen na de audities is de contributie gelijk aan die van het gehele productiejaar. Als vereniging hebben we een groot aantal basiskosten die we op deze manier zo evenredig mogelijk compenseren met alle contributie.  Opzeggen doe je schriftelijk via het secretariaat. De contributie voor 2019 bedraagt € 270,00, jongeren t/m 20 jaar betalen € 240,00.  Betaling kan eventueel in termijnen na overleg met de penningmeester. Het betreffende bedrag overschrijven (liefst automatisch) op rekeningnummer NL43RABO031.29.85.495 t.n.v. Muziektheater VAKK in Dedemsvaart onder vermelding van jouw naam.

Daarnaast verwachten wij van ieder lid deelname aan onze acties om extra inkomsten te verkrijgen zoals bijvoorbeeld “de koekactie” waarbij je 24 kruidkoeken à € 2,50 t.b.v. de verenigingskas verkoopt aan familie, vrienden, collega’s e.d. Wil je liever geen koeken verkopen, dan verwachten wij dat je de gederfde winst à  € 42,- aan de vereniging overmaakt.

Wanneer financiële (of andere) redenen een lidmaatschap in de weg staan, kent VAKK een sociale regeling. Neem in dat geval contact op met het secretariaat. Voor verdere inlichtingen over financiën kun je contact opnemen met de penningmeester.

Het is goed te weten dat er tijdens de voorstellingsweek vaak extra kosten zijn. Zo is het gebruikelijk dat er na de laatste voorstelling op zondagavond een gezamenlijke maaltijd is. Ook wordt er een foto-cd en videoregistratie van de voorstelling gemaakt. Deelname en/of afname is naar eigen keuze. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

Repetities

Om tot een kwaliteitsvoorstelling te komen is met elkaar repeteren ontzettend belangrijk. Het is daarom ook zo essentieel dat je elke week de repetities bijwoont. Om als bestuur enig inzicht te krijgen in de frequentie van het repetitiebezoek van de leden is een presentielijst ingesteld. Deze staat onder beheer van regie-assistent. Wanneer je een repetitie beslist niet kunnen bijwonen dan geef je dit aan bij onze regie-assistent.

Voorstellingsweek

De voorstellingsweek is eind oktober in theater De Voorveghter in Hardenberg, de voorstellingen zijn op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag (matinee). Let op: de voorstellingsweek is een drukke week: Op de woensdagavond is er de technische doorloop en op donderdagavond staat de generale repetitie gepland. Wanneer je mogelijkheden hebt om vrije dagen van werk op te nemen, is dat zeker het overwegen waard!

Privacy

De gegevens die je op het (digitale) aanmeldingsformulier invult, worden gebruikt t.b.v. de leden- en financiële administratie, verjaardag-attentie, contact, de indeling van stemgroepen en het grimeplan. De gegevens worden beheerd door de secretaris en de penningmeester.

Als lid van VAKK ga je akkoord met het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal van repetities en voorstellingen voor onze PR-uitingen. Denk hierbij aan de website, Social Media, posters, het programmaboekje, de videoregistratie van de voorstelling e.d. Verder kun je op de website onze privacyverklaring vinden.

En verder …

Zoals elke vereniging die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel beschikt ook muziektheater VAKK-Hardenberg (onze officiële naam) over statuten. Mocht je deze willen inzien, dan kan dit te allen tijde bij de secretaris. Naast onze musicalvereniging beschikt VAKK over een aparte jeugdafdeling voor jongeren van 10 tot en met 18  jaar. Wanneer je meer informatie hierover wilt, kun je onze VAKK website checken of contact opnemen met de coördinator van ‘Kleintje Kunstkring’: Géke Kok

.